foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


...
...
...

 

HeadTime
mor1 mor2
mor3 mor4
mor5 mor6

                                                                                             ++++++++++++++++++++++++++  

 

HeadTime
mor1 mor2
mor3 mor4
mor5 mor6

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

HDvichakarn

01 : โครงการสอน

02 : แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

03 : แบบรายงานการใช้สื่อและนวัตกรรม

04 : แบบกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้รายวิชา

05 : ส่วนประกอบสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้

06 : การทำข้อตกลงความเข้าใจเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (MOU)

07 : แบบบันทึกการนิเทศการเรียนการสอน

08 : แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

09 : แบบรายงานผลการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

10 : แบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

11 : แบบบันทึกข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล

12 : แบบสำรวจอัตรากำลังของครูผู้สอน (กลุ่มวิชาการ)

13 : แบบสำรวจอัตรากำลังของครูผู้สอน (กลุ่มส่งเสริมฯ ดนตรี)


โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

99 ม.16 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130